Shakهr Hasan Al Said, Hana Mal Allah, Fahmi Al Qaisi, Suhail Sami Nader, Salem Al Dabbagh, Sheniar Abdullah, Nizar Yahya, Ghassan Ghaeb